Főoldal  ·  Waldorf-pedagógia

Euritmia

Az euritmia, mint mozgásművészeti tantárgy fontos szerepet játszik a Waldorf iskolai nevelésben. A beszéd és az ének belső mozdulatai válnak láthatóvá, mintegy felnagyítva a gége és a beszédképzésben részt vevő egyéb szervek, izmok apró mozdulatait, kiterjesztve ezeket a teljes emberi test és főleg a karok mozgására. Lélekkel áthatott mozdulatokkal ragadja meg a teljes fizikai testet és köti össze a lelki-szellemi tartalommal. A Bothmer-gimnasztika és az euritmia kiegészítik, támogatják egymást, a gyerekek számára a térrel erős kapcsolatot kialakító torna mellett fontos az euritmia, mint a „lélek tornája”.

Az euritmia tantárgy művészi értéke mellett nagyon fontos a pedagógiai-didaktikai szerepe is.

A versek, zenei darabak belső törvényszerűségét fejezik ki az egyéni és csoportos euritmia mozdulatok, térformák. Így a gyermekekben sokkal mélyebb kapcsolat alakul ki a beszélt nyelv elemeivel. A hangzók, a nyelvtan, a retorika is fontos szerepet kap és kifejezhető az euritmiával. Egyik fontos feladata tehát a nyelvekkel való mélyebb kapcsolódás erősítése, amely segítséget jelent az anyanyelv és az idegen nyelvek tanulásában is.

A zenei euritmiában a zenei alapelemek jelennek meg a mozdulatokban. A ritmus, az ütem, a dallam, a zenei hangok, hangközök megismerése, a zenei törvényszerűségek kifejezése az egész ember mozgása által, nagy segítséget jelent a gyerekek zenei nevelése során.

A csoportos térformák, geometriai formák lejárása, átlátása a téri tájékozódást erősíti, de a matematika, főleg a geometria tanulását is elősegíti.

Az euritmia nagyon fontos eszköze az akarati nevelésnek, megerősíti az akarat intencióját. Hiszen a bensőleg átélt, átgondolt verset vagy zenedarabot egészen a mozdulatig vezeti, a belső mozgás külső formában kifejezésre jut. Ilyen módon harmonizálja a testi-lelki-szellemi lényét az embernek. A művészi munka során a gyermekek kifejező eszközei bővülnek, harmónia, szépség hatja át az áramló mozgást.

Nagyon fontos a szociális érzéket nevelő szerepe is, hiszen a csoportos formák lejárása, megjelenítése csak együtt sikerülhet, csak egymásra, a másik mozgására figyelve születhetnek meg a térben áramló, folyamatosan átalakuló formák.

Az évek során a tananyag mindig az adott korosztályhoz és az évfolyamon tanult tantárgyakhoz igazodik. Így kiegészíti a főoktatáson tanultakat, más oldalról megközelítve segít az nyelv, a zene, a történelem, a matematika vagy földrajz elmélyítésében. Az euritmiatanár szorosan együttműködik az osztálytanítóval, így mindig az adott osztályhoz és életkorhoz igazítja a tanórák tartalmát.

A művészi és pedagógiai euritmia mellett, a gyógyeuritmia egyénre szabott gyakorlataival lehet preventív, profilaktikus módon segíteni a gyerekek egészségesebb fejlődését.