Főoldal  ·  Waldorf-pedagógia

8. évfolyam

Fejlődési jellegzetességek

A 8. osztály, minek során a tanulók átlépik a 14. életévüket, az osztálytanítói időszak végét jelzi. Eredetileg ez volt az az időszak, amikor a tanulók megváltak az iskolától, és megkezdték inaséveiket valamely ipari vagy kézműves műhelyben. Ennél fogva a 8. osztályra úgy tekintettek, mint a gyermek iskoláztatásának "lekerekítésére". Az elmúlt 50 évben Európa-szerte kitolódott az iskoláztatás felső határa, és a Waldorf-iskolákban is létrejöttek az úgynevezett felső tagozatok, a 14 éves kor ma már nem az iskola befejezésének időpontját jelenti. A 8. osztály továbbra is valaminek a lezáródását jelzi, de ez inkább egy bizonyos világképre, és benne az ember által elfoglalt helyre vonatkozik.

A kamaszkorban, a fizikai és lelki változások többnyire már mindenkinél elkezdődnek. Általánosságban megfigyelhető, hogy a fiatalok sokkal robosztusabbnak tűnnek, valamelyest csökken az a lágyság, ami az elmúlt két évben jellemző volt rájuk. Növekedésük, nemi érésük a fiúknál például a mutálásban, lányoknál a menstruáció megindulásában fejeződik ki. Ez az a kor, amikor a fogalmak világa kezd jelentéssel megtelni a kamaszok számára, és rendkívül élessé válik kritikai érzékük, mellyel elsősorban az eddigi kereteket, különösen a szabályokat veszik górcső alá. Ezt az érzelmekkel is telített kritikai hajlamot az ellensúlyozza, hogy ezzel egyidőben, nagyobb szerepet kap életükben a racionalitás, felülkerekedik 'Én'-jük gondolkodó része.

Végső szakaszába lép a független érzelmi élet kialakulása, s az ezt kísérő érzelmi turbulencia nem kis kihívás elé állítja a tanárokat és a szülőket egyaránt. Tudva azt, hogy a krízis hozzátartozik a fejlődéshez, a nevelés központi kérdése, hogy miként kísérjük ezeknek az individualizált és független érzéseknek, gondolatoknak, törekvéseknek születését és emancipációs útját anélkül, hogy magukkal sodornának ezek a hatalmas érzelmi hullámok.

Míg a lányok idejük és energiájuk nagy részét arra fordítják, hogy kis, összetartó csoportokban osztják meg egymással érzéseiket, és beszélik ki az élet minden érzelmi és szociális eseményét, addig a fiúk általában másképp reagálnak az őket ért hormonális és lelki változásokra. Ők látszólag meglehetősen lemaradnak a lányokhoz képest szociális viselkedés és érzelmi érettség terén, hiszen nem túl kommunikatívak, érzéketlennek tűnnek, és hajlamosak a nyers és mogorva viselkedésre. Függetlenül ezektől a külső megnyilvánulási formáktól, mind a fiúk, mind a lányok előtt új és ismeretlen távlatok nyílnak meg, melyeket élesedő elmével, meleg szívvel és a gravitációval küzdő végtagokkal fogadnak. Év végére a tanulók már új tekintélyeket és szerepmintákat keresnek maguknak.

Célok és célkitűzések

A gyermekeket azon cél szem előtt tartásával kell vezérelnünk, hogy mindaz, amit eddig tanultak, értelemmel bíró világgá álljon össze számukra, melyben a "főszerepet" a küzdő, etikus ember játssza.

A 8. osztály fő feladata egy önálló éves munka készítése, amikor minden tanulónak választania kell egy témát, amellyel egész éven át foglalkozik.

  

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Beszéd és figyelem

A megismert versek és más irodalmi művek a többi főoktatás témáihoz kapcsolódnak, mint például:  Juhász Gyula: Párizsi elégia, József Attila: A Dunánál, Levegőt, Elégia; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Ady Endre: Föl-földobott kő.

Elbeszélő tartalom és olvasmányanyag

Elsősorban az életrajzok, a történelmi eseményekről és a modern történelemről szóló regények tartoznak ennek az évnek a legfontosabb olvasmányai közé.

A XIX. század minőségi irodalmából érdemes meríteni: világirodalomban a világtörténelemhez kapcsolódva Dickens regényeiből, vagy nem regény jellegű munkákból, mint Jefferson Függetlenségi Nyilatkozatának nyitó sorai, Martin Luther King beszédei, Voltaire, Rousseau, Diderot felvilágosult gondolatai. A magyar történelemhez kapcsolódva Kossuth Lajos és Széchenyi István beszédeiből ismerjenek meg részleteket, Kölcsey Parainesisének részleteit, a Himnuszt, Vörösmarty Szózatát.

Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy fedezzék fel saját érdeklődési körüket, ez egy egész éves munkájuk lehet, amelyet egy írásbeli dolgozat elkészítésével, egy szóbeli előadás megtartásával és egy hozzákapcsolódó művészi munkával zárnak le. Az irodalom epocha kiemelkedő témája lehet a romantika, a romantikus látásmód, mely mintegy ellenpólusává válik a forradalmakban megfáradt európai polgárosodásnak. Választhatjuk például Vörösmarty életrajzát, költészetét, középpontba állítva a Csongor és Tünde című művét, Maeterlinch Kék madár című mesejátékát. Választhatunk azonban a XX. század irodalmából életrajzokat és műveket, pl.: Kosztolányi Dezső vagy József Attila életrajzát. 

A 8. osztály először ismerkedik meg egy jelentősebb drámai művel. Természetesen osztályként már adtak elő színdarabokat az osztálytanítói évek során. Sok előkészülettel kell az utat kikövezni, ha a cél egy teljes színházi alkotás. Ebben a korban még mindig lehetséges, hogy az osztálytanító maga írja meg vagy adaptál egy színdarabot az osztály szükségleteire és képességeire szabott részekkel és témákkal. Ami a szereposztást illeti, még mindig előnyös, ha a szerep pozitív kihívást jelent a diákok képességeinek fejlesztéséhez.

Nyelvtan

Nyolcadik osztályban összefoglalják az eddig tanult nyelvtani ismereteket, és a tanárnak törekednie kell arra, hogy a gyerekek előtt egységében jelenjen meg a magyar nyelv rendszere, a különböző nyelvi szintek (hangok, szavak, szófajok, mondatok). Új dolog a tanításban a szöveg felőli megközelítés, mind írott formában, mind az élőbeszédben. Egy-egy mondat megismerése egyszerre több nyelvi szinten történhet, sőt egy-egy szépirodalmi idézet esetében a hangtani, szófajtani, mondattani megközelítés mellé hozzátehetik a stilisztikai ismérveket is.

Javasolt témakörök:

Beszéd és figyelem

 • Versek, idézetek a modern történelemhez kapcsolódva.
 • Kossuth Lajos és Széchenyi István beszédeinek részletei, Kölcsey Parainesisének részletei, a Himnusz, Vörösmarty Szózata, erős életrajzi és érzelmi töltésű költemények (pl. Juhász Gyula: Párizsi elégia, József Attila: A Dunánál, Levegőt, Elégia; Radnóti Miklós: Nem tudhatom; Ady Endre: Föl-földobott kő).
 • Éves munka készítése szabadon választott témából, és előadása az osztály előtt.

Elbeszélő tartalom és olvasmányanyag

 • Életrajzok, történelmi események és a modern történelemről szóló regények - a XIX. század világirodalmából: Dickens regényei, Martin Luther King beszédei, Voltaire, Rousseau, Diderot felvilágosult gondolatai- a magyar irodalomból az irodalom epocha témája lehet a romantika, a romantikus látásmód: például Vörösmarty életrajzát, költészetét, a Csongor és Tünde, Maeterlinck Kék madár című mesejátéka.
 • Életrajzok és művek a XX. század irodalmából (pl. Kosztolányi Dezső vagy József Attila életrajza).

Nyelvtan

 • A tanult nyelvtani ismeretek összefoglalása és gyakorlása.
 • A nyelv egységes, egész rendszerének vizsgálata a különböző nyelvi szinteken (hangok, szavak, szófajok, mondatok).
 • A szöveg tanulmányozása mind írott formában, mind az élőbeszédben.
 • Egy-egy mondat megismerése egyszerre több nyelvi szinten, sőt egy-egy szépirodalmi idézet esetében a hangtani, szófajtani, mondattani megközelítés mellett stilisztikai ismérvek keresése is.

Dráma

 • Egy teljes színházi előadás létrehozása: választható reneszánsz, klasszicista vagy akár romantikus darab is.

Ajánlott szépirodalom:

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, És mégis mozog a Föld; Fekete gyémántok; Egy magyar nábob; Mikszáth Kálmán: A gavallérok; Dumas: A három testőr; Monte Christo grófja; Jules Verne regényei; Dickens: Twist Olivér, Karácsonyi ének;  Harriet Beecher-Stowe: Tamás bátya kunyhója; Kertész Erzsébet: Harriet regénye; Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Pipacsok a tengeren; életrajzi regények

Várható eredmények:

Beszéd és figyelem:

 • Önálló előadást tartanak egyéni kutatás és forrásfeldolgozás után, szabadon választott témakörben.
 • Tájékozódni tudnak az alapvető tömegkommunikációs műfajokban.
 • A gyerekek szerepelnek egy teljes színdarabban.

Írás és olvasás:

 • Esszét tudnak írni egy, az órán megbeszélt témáról a fő pontok összefoglalásával vagy egy bizonyos szempont kiemelésével.
 • A gyerekek jártasakká válnak a különféle érvelő műfajokban: ismertetés, tudósítás, magyarázat.

Nyelvtan:

 • Ismerik a fő költői képek és alakzatok jelentését és használatát: hasonlat, metafora, megszemélyesítés, párhuzam, ellentét, ismétlés, fokozás.
 • Elemezni tudják az összetett mondatokat és szavakat.
 • A szavakat tagolni tudják szóelemekre.
 • Tudatosan használják a szókincs különböző rétegeit (köznyelv, szaknyelv, irodalmi nyelv).
 • Biztos helyesírással rendelkeznek a közkeletű idegen szavak és tulajdonnevek írásában.

  

MATEMATIKA

Javasolt témakörök:

Ismétlés

 • Számolás törtekkel.
 • Négyzetre emelés és négyzetgyökvonás.
 • Egyenletek.
 • Gyakorlati feladatok.

Algebra

 • Az algebrában a kommutativitás (felcserélhetőség), az asszociativitás (csoportosíthatóság), és a disztributivitás (széttagolhatóság) törvénye.
 • Elsőfokú, kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldása.
 • Szöveges feladatok megoldása egyenlettel, illetve egyenletrendszerrel.
 • Többszörösen összetett zárójelek felbontása algebrai kifejezésekben.
 • Rövid bepillantás a mérlegkészítésbe és a jelzálogba.
 • Számrendszerek. Bináris aritmetika (számolás kettesalapú számrendszerben).
 • Descartes-féle derékszögű koordináta rendszer, egyszerű lineáris kapcsolatok táblázata, grafikonja. Lineáris függvények.
 • Elsőfokú, egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldása. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek grafikus megoldása.
 • Még komplikáltabb görbék ábrázolása.

Mértan

 • A kör, és a körrel kapcsolatos fogalmak. A kör kerülete, területe, a p értékének kiszámítása.
 • Mértani hely (szakasz felezőmerőleges, szögfelező.)
 • A háromszögek nevezetes vonalai, beírt köre, körülírt köre.
 • Thalesz-tétel, a kör és érintői, az érintősokszög fogalma.
 • A mértani hely és a másodrendű síkgörbe geometriai definiálása (parabola, ellipszis, hiperbola).
 • Hasonlósági transzformáció (nagyítás, kicsinyítés)
 • 5 szabályos test (tetraéder, oktaéder, hexaéder, dodekaéder, ikozaéder), Euler-tétel.
 • Testek építése, testek hálója, téglatestek felszíne, térfogata. Gúlák, hasábok, hengerek és kúpok térfogata.
 • Egyenes vonalakkal és körívekkel határolt síkidomok területének kiszámítása.
 • Háromszögek magasságvonala, területe.
 • Paralelogramma, trapéz, deltoid területének kiszámítása.
 • A sokszögek területe, a szabályos sokszögek szögei, tulajdonságai, kerülete, területe.
 • Precíz háromdimenziós perspektivikus, rajz.
 • Feladatok a Pitagorasz-tétel alkalmazásával.
 • Esetleg: a poligon (sokszög) belső és külső szögei.
 • Hasonló idomok, főként háromszögek.

Várható eredmények:

 • A gyermekek biztosan dolgoznak elsőfokú egyismeretlenes egyenletekkel, egyenletrendszerekkel.
 • Ismerik a műveletek tulajdonságait/kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás/.
 • Készség szinten tudnak pontot ábrázolni derékszögű koordináta-rendszerben, képesek az x az ax+b függvények ábrázolására.
 • Tudnak algebrai kifejezéseket összevonni, többtagú kifejezéseket szorozni, és szorzattá alakítani.
 • Képesek háromszögekkel és négyszögekkel kapcsolatos feladatokat elvégezni.
 • Ismerik a Thales- és Pitagorasz tételt és képesek háromszögek és négyszögek ismeretlen adatainak kiszámítására.
 • Ismerik az egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat.

  

TÖRTÉNELEM

Célok és feladatok:

A nyolcadik évfolyamban fontos az ipari forradalom vívmányainak és a kulturális fejlődés társadalomra gyakorolt hatásainak felismertetése. Leglényegesebb, hogy a tanulók halljanak arról, miként változtatta meg a gőzgép és a szövőgép feltalálása a világot. Az oksági összefüggések és a céltudatos emberi tevékenység kölcsönhatása jól megfigyelhető az ipari forradalomban. A gazdasági és technikai változások a társadalmi összefüggéseikkel életforma és tudati változást hoztak a XVIII. század végén (pl.: a hírközlés fejlődése). A tanulókkal feltérképezzük a pozitív fejlődési folyamatokat: orvostudomány, közlekedés, kereskedelmi és szociális szervezetek fejlődése, de áttekintjük a negatív jelenségeket is, mint a munkások elszegényedése, a gyermekmunka, a gyarmatosítás és a rabszolga kereskedelem, munkatáborok, a meg nem újuló energiaforrások intenzív kihasználása, a nagyhatalmak közötti konfliktusok. A nyolcadik osztályban a hangsúly a gyorsan változó világban élő személyiség megtapasztalásán van. A XVIII-XX. századi történelem társadalmi és politikai fő irányvonalait, a történelmi eseményeket részletesebben csak a felső tagozatban tárgyaljuk. A tanulók a történelmet a rövid, de színes egyéniségrajzokon tudják jól megragadni. A történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélését tanári segítséggel hasonlítják össze. Helyet kap a csoportmunka, melynek során a XIX. és XX. század történelmi eseményeiről szóló leírások, elbeszélések, korabeli tudósítások kerülnek feldolgozásra. Összefüggéseket keresnek a technikai-gazdasági fejlődés legfontosabb állomásai és a történelmi események között. A felismert összefüggéseket szóban és írásban, önállóan fogalmazzák meg. Az ökológiai problémák összetevőit, azok okait tanári segítséggel felismerik.

A tanuló önálló könyvtári munkát végez, kiselőadásokat tart, éves munkáját adott témáról írásban is rögzíti. Családja, vagy lakóhelye közelmúltját újszerű megközelítésben, pl. riport formájában is feldolgozhatja.

Javasolt témakörök:

A történelmet a jelenkorig követjük, nem a szigorú időrend és a tények mennyisége szerint, hanem inkább jelenségeken, jellemző életrajzokon, kortársi beszámolókon és irodalmi vonatkozásokon keresztül.

 • Az ipari forradalom előtti időszak jellemzése
 • A földrajzi felfedezések korának következményei az új energiaforrások felhasználásának szempontjából (szénbányászat és -feldolgozás, kohászat.)
 • Az Amerikai Egyesült Államok megalakulása, polgárháború, rabszolga kereskedelem, az amerikai őslakosok sorsa
 • A francia forradalom és a felvilágosodás kora és hatásai hazánkban
 • Napóleon és Európa
 • I. Péter, a felvilágosult uralkodó: Szentpétervár építése
 • Az ipari forradalom kezdetei: az angol textilipar fejlődése, a gőzgép feltalálása, a vasút jelentősége, az első vasútvonalak
 • A mezőgazdaság gépesítésével együtt járó átalakulások, az ipar munkaerő elszívó hatása, a gyermekmunka, összehasonlítva a középkori kézművesiparral.
 • A gyarmatosítás, a brit kolóniák és hatásuk a kereskedelemre, a közlekedés és a szállítás fejlődése
 • A polgári átalakulás kora Magyarországon - a reformkor. Széchenyi István és Kossuth Lajos történelmi szerepe. Képek az 1848-49-es szabadságharc történetéből
 • A polgárosodó magyar társadalom a XIX-XX. század fordulóján.
 • A folyók szabályozása, a futóhomok megkötése - ezek hatása napjainkban.
 • Szőlészet és borászat, a malomipar fejlődése.
 • életképek az Osztrák Magyar Monarchia idejéből
 • Újabb technológiák, találmányok: a távíró, a telefon, a gramofon, az elektromos áram térhódítása. Feltalálók és életük.
 • Városi élet a múlt század fordulóján, a motorizáció fejlődése - Henry Ford
 • Az orvostudomány fejlődése (Pasteur, Semmelweis Ignác) - az orvosi ellátás szervezettsége, a társadalombiztosítás, humanitárius szervezetek
 • Az első világháború, élet a fronton
 • A XX. század történelmi eseményeinek kirajzolódása történelmi személyek életrajzán keresztül. (Lenin és az oroszországi események, Hitler és a nácizmus uralma, Sztálin és a Szovjetunió, Roosewelt és az USA
 • A második világháború
 • Az életrajzokat kiegészítjük más történelmi személyiségek, résztvevők, áldozatok életrajzával: Ghandi, Anna Frank, Jaques Lusseyran élete.
 • A hidegháborús korszak és áldozatai itthon és külföldön
 • Békemozgalmak, békeharcosok: Martin Luther King, Nelson Mandela, Tőkés László
 • A berlini fal leomlása, az európai szocialista országok átalakulása
 • Az informatikai forradalom, a környezetvédelem és a globalizáció kérdései

Várható eredmények:

 • A gyermek képes korabeli írásos forrásokat összevetni megadott és saját szempontok alapján.
 • Történelmi személyiségek korabeli és utólagos megítélését tanári segítséggel képes összevetni.
 • A hírközlés forradalmi jelentőségét megérti és nyomon követi napjainkig.
 • A XIX. és XX. századi történelmi eseményekről szóló dalokat, történeteket, mondákat társaival képes feldolgozni.
 • Önállóan tud vázlatot készíteni, statisztikai adatokat gyűjteni, grafikonokat összehasonlítani.
 • Riportot tud készíteni megadott szempontok alapján szemtanúkkal adott témáról.
 • Információkat képes szerezni napi- és hetilapokból és egyéb hírforrásokból.
 • Gazdasági, társadalmi, technikai jelenségek összefüggéseinek, változásának, fejlődésének folyamatát képes tanári segítséggel felismerni és megfogalmazni.
 • Adott jelenismereti témát meg tud jeleníteni társaival szerepjátékban, színdarabban.
 • Adott történelmi és jelenismereti témát képes társaival megvitatni.
 • A kulturált vita szabályait elemi szinten betartja.
 • Az iskolai oktatásban megjelenő tudományterületek történeti szempontú elemzése során a történeti okokat tanári segítséggel képes felismerni. (pl.: technikai, ökológiai problémák)

  

FÖLDRAJZ

Célok és feladatok:

Mivel egyre szorosabb kapcsolatba kerülnek a világgal, a 8. osztályos magukénak érzik a világ problémáit. Ez fordítva is igaz, hiszen saját problémáikat a „világ" problémáiként élik meg. Így különösen a földrajztanításban kell ügyelni az „én és a világ" kölcsönhatására. A 8. osztályos földrajztanítás másik megközelítése az, hogy hol fordulnak elő metamorfózisok, polaritások és megerősítések a földrajzi jelenségekben. Ha a 7. osztályban elsősorban nem Amerika földrajzi-gazdasági-kuturális viszonyaival ismertettük meg a tanulókat, akkor most elvégezhetjük Észak- és Dél-Amerika összehasonlítását. A 8. osztályban további téma az időjárás és változásainak törvényszerűségei.

Javasolt témakörök:

 • Tipikus Észak- és Dél-Amerikai tájak bemutatása, pl. elképzelt utazás közben, megnevezve az egyes helyeket a kulturális behatások bemutatására.
 • A kettős kontinens szerkezete, és egymástól eltérő állat- és növényviláguk.
 • Az indiánok bevándorlása, és alkalmazkodásuk a különféle földrajzi adottságú életterekhez.
 • A spanyol-portugál és az angol-francia hódítások és következményeik (ásványkincs bőség, technika, a természet tönkretétele).
 • A különféle társadalmi és etnikai csoportok lelki beállítottsága.
 • A felhőképződmények megfigyelése és lefestése. Meteorológiai adatok leolvasása különböző eszközökről (barométer, szélzsák stb.) és táblázatba foglalása: csapadékmennyiség, páratartalom, légnyomás, szélsebesség stb. Magas és alacsony légnyomás, időjárási frontok. A klíma és a nappal-éjszaka hosszának hatásai az egyes népek kultúrájára és életvitelére (sarkvidéki, északi, mediterrán, sivatagi stb.).

Ha a 7. osztályban Amerikát tanulmányozták, akkor most földrajzi és gazdasági szempontból össze lehet hasonlítani Afrikát és Európát vagy Európát és Ázsiát.

Várható eredmények:

A gyermek ismerje az Újvilág természeti adottságait, az ott élő emberek gazdasági viszonyait és kultúráját.

BIOLÓGIA

Célok és feladatok:

Ez az életkor a gyermeken belüli nagy változások időszaka, melyet egyesek a gyermekkor végének tekintenek. A nevelési feladat most ennek a fontos érési folyamatnak a kísérése, és ezúttal a külső fizikai testre összpontosítunk.

Gyakorlati-művészi úton irányítjuk rá a figyelmet az ásványokból álló csontváz "halott" mivoltára, ezzel megalapozzuk a fiatalok új testi élményeit. Nincs szükség a csontváz anatómiailag aprólékosan korrekt részletezésére, ennél sokkal fontosabb bemutatni, miként találkoznak a csontok a gravitációval, hogyan állnak ellent neki a felegyenesedés által, vagy alakítják át azt mozgássá (pl. a lábboltozat egyedisége, a gerincoszlop görbületei, a haladó mozgás mechanikája), és miként érvényesül itt a matematika (pl. az aranymetszésben) és a fizika (pl. az emelő elvének szerepében). Az egyes csontok (pl. a combcsont) gesztusa összefüggésben lehet a csontváz teljes felépítésével, ha a megfigyelés során rajzolással és modellezéssel elevenen tartjuk a művészi elemet.

A szem, illetve a fül felépítése egy másik útja annak, hogy tudatosítsuk, miként válik valami, formájában és funkciójában is átalakítva, külsőből belsővé.

Javasolt témakörök:

 • A gerincoszlop formája és funkciója, viszonya a felegyenesedett testtartáshoz.
 • A láb formája, a láb boltozata és viszonya a felegyenesedett testtartáshoz.
 • Az aranymetszés és viszonya a csontvázhoz.
 • Polaritások és kontrasztok a fej, a mellkas és a végtagok csontjainak formáiban.
 • A csontok és izmok kapcsolódása a jelentősebb ízületekben, beleértve az emelő elvét is.
 • Az egyes csontok formájának tanulmányozása, pl. a hátgerinc és a combcsont kontrasztja.
 • Az emberi szem, illetve fül formája és funkciója.

Várható eredmények:

 • A gyermek ismeri a gerincoszlop részeit, annak jelentőségét az ember testtartásában.
 • Képes felismerni a fizikai törvényszerűségeket a csontváz felépítésében.
 • Érti a csontok és az izomrendszer együttműködését az emberi mozgásban
 • Ismeri a tanult érzékszervek felépítését, jelentőségét az ember és a külvilág közötti viszonyban.
 • Képes művészi módon szemlélni a csontváz formáit, arról agyagot mintázni.
 • A tanult szakkifejezéseket képes megfelelően használni.

  

FIZIKA

Javasolt témakörök:

Elsősorban a hidrosztatika, a hidrodinamika, az aerosztatika és az aerodinamika erősen gyakorlatiasan előadott új területei állnak ebben a korban a tanulók érdeklődésének középpontjában.

Részletesebben:

 • Arkhimédész törvénye (vízre és levegőre).
 • Hidrosztatikus felhajtóerő a hidrosztatikai nyomás.
 • Közlekedőedények (hidraulikus mérleg).
 • Cartesius-féle búvár.
 • Szilárd anyagok, folyadékok és gázok fajsúlya.
 • Stabilitás (pl. hajók stabilitása).
 • Statikus nyomás (összehasonlítva a vízben és a levegőben).
 • Szivattyúk elve (főképp a hidraulikus kos felé haladva).
 • Lamináris és turbulens áramlás.
 • Örvények és ellenállás (vízben és levegőben, a hozzájuk tartozó ellenállási formákkal összefüggésben).

A meteorológia területén (melyet gyakran a földrajzepochával összekapcsolva tanítanak, és melyek egy része a 10. osztályban kerül sorra, l. a földrajz tantervben) a következőket lehet tanítani:

 • A levegő páratartalma és a felhőképződés (harmatpont).
 • Felhőtípusok (gomolyfelhő, pehelyfelhő, réteges felhő, esőfelhő, és ezek kombinációi).
 • Magas- és alacsonynyomású területek (a frontok kialakulásának időbeli lefolyása).
 • A ciklonok útvonala.
 • Időjárási térképek, időjárás előrejelzés.
 • A Beaufort-skála szerinti szélerősségek, különleges szelek, úgymint misztrál, főn, passzátszél, monszun, és tájfun.
 • Éghajlat fajták, úgymint óceáni és szárazföldi, trópusi és szubtrópusi, valamint sarkvidéki.

A hangtanban például az alábbiak kifejtésére kerülhet sor:

 • A hang sebessége (a levegőn kívül más anyagokban is).
 • A hang irányítása: visszaverődése (visszhang) és elnyelődése [a 7. és 9. osztályban is tanítható].
 • Kundt-féle cső.
 • Épületek akusztikája, különböző hangszerek akusztikája.

A termodinamikában például az alábbiak lehetnek a témakörök:

 • Folyadékok, szilárd anyagok, és gázok állapotváltozása, párolgás.
 • A víz nevezetes pontjai, és jelentőségük a természetben (a 9. osztályban is tanítható).
 • Meleg- és hidegvíz vezeték rendszerek, hőközlés légáramlás útján, hősugárzás. Hővezetés és hőszigetelés különböző anyagokban [a 7. osztályban is tanítható].

Az elektromosság hatásai és törvényei

 • Az elektromos áram hőhatása és vegyi hatása.
 • Különböző anyagok vezetési tulajdonságai, valamint a földelés.
 • Az áram mágneses hatása és alkalmazásai: elektromotor, dinamó (lehetőleg a generátor is; mindenképpen mélyebben kell foglalkozni ezzel a témával a felsőbb osztályokban), mérések (Ohm törvénye).

Várható eredmények:

 • A kísérletek megfigyelésével szerzett tapasztalatokból egyre pontosabb következtetéseket képesek levonni.
 • Ismerik a hidrosztatikai alapjelenségeket és törvényszerűségeit.
 • Tudják az elektromos áram hatásait és ezek gyakorlati alkalmazását.

  

KÉMIA

Célok és feladatok:

A 8. osztály kémiája az önmagának táplálékot előteremtő embert helyezi a kiindulási pontba. Ezáltal köti össze magát a természettel, amely körülötte éled. A földi környezet ezen életfolyamatától soha nem tudja elválasztani magát. A természetből különböző élőlényeket választ ki, megszakítja azok élet- és szaporodási folyamatait, elválaszt, feldolgoz, tisztít, finomít. Ennek ellenére ezen kiszakított dolgok sokféle tulajdonságában még mindig tükröződik azok összefüggése az eredetükkel. Így lehet az anyagokban - elrejtve - a természeti erők hatását érzékelni. A tanításnak ezt kell lelepleznie, mert csak ezután lehet a karakterisztikus anyagi tulajdonságokat felismerni. Itt nem egy olyan analitikus leltározásról van szó, amely modellkonstrukciókhoz vezethetne, hanem egy működő elv megfejtéséről. Ezért a gyermekeket eredeti kérdések feltevésére kell bátorítanunk. (Ezt a kérdésfeltevést a tanulói kísérletek által még jobban el kell mélyítenünk.)

Javasolt témakörök:

 • A magtól a lisztig - különböző gabonatípusok, az őrlés technikái (az őrlőkőtől a vízi- és szélmalmon át a hengermalomig). Kísérletek a liszttel: a tészta, a sikér
 • Keményítő előállítása lisztből, burgonyából, a keményítő jellegzetességei, jód-keményítő reakció
 • A sikér, mint a liszt fehérjekomponense (elszenesítési próba)
 • A fehérje: tej, tojás, hús, toll, szőr, „állati termékek"
 • A cukor (a hozzá tartozó kultúrtörténettel): cukor a természetben. A keményítő cukorrá való átalakítása sav segítségével (elcukrosítási reakció) / a vízhez és a tűzhöz való viszonya. Fehling-oldat
 • Az erjedési folyamat
 • A keményítő és fehérje összefoglalása, erjedési termék, élesztő a kenyérsütésben
 • Zsírok és olajok: növényi olajforrások / A zsír, a meleghez és a tűzhöz való viszonya, vízzel szembeni viselkedése
 • Száradó és nem-száradó olajok
 • Szappan-előállítás (nátronlúg, zsír és hő)
 • Cellulóz, papír-előállítás
 • A keményítőgyártás további eljárásai
 • Cukor-előállítás répából
 • Cukorfogyasztás, mint civilizációs probléma / a cukortúlfogyasztás következményei a fogazatra / vércukor és cukorbetegség
 • A bőr és a cserzés folyamata
 • Sajtkészítés
 • A fémfeldolgozás folytatása, a kohóban zajló folyamatok.

Várható eredmények:

 • A tanuló képes egyszerű próbák segítségével a keményítő, a cukor, a fehérje kimutatására.
 • A látott kísérletek alapján önálló kísérleteket is meg tud tervezni, képes ezek kivitelezésére.
 • A tanult anyagok legfontosabb tulajdonságait képes ismertetni.
 • Képes felismerni az összefüggéseket a különböző élelmiszerek összetétele és tulajdonságai között.
 • A tanult ipari folyamatokat képes lépésekre tagolni és az egyes lépéseket karakterizálni is tudja.
 • Ismeri a tanult savak és lúgok előállítási módját.

  

IDEGEN NYELVEK

A 8. osztályban is erős hangsúlyt kapnak a kulturális, földrajzi, történelmi témák. Ezek szerepelhetnek az olvasott irodalomban és a 8. osztályban önálló projektmunkákban is (pl. életrajzok). Az órán rendszeres időt kell hagyni a társalgás gyakorlására. Ösztönözni kell a diákokat, hogy keressenek partnerosztályt angol nyelvterületen. Levelek, egyszerű leírások, naplók, történet összefoglalások alkotják az írott munka anyagát.

A nyolcadik osztályra a diákok elsajátítják a nyelvtani alapokat, s ebben az évben áttekintik a megtanult nyelvtani formákat. Ez az év egyfajta lezárása a nyelvtanulásnak a felső tagozat megkezdése előtt.

ANGOL

Javasolt témakörök:

 • Történelmi és kulturális témák, modern élet stb.
 • Életrajzok folytatása (főoktatáshoz kapcsolódóan: pld. Abraham Lincoln)
 • Irodalmi munkákból részletek, főként modern irodalom, krimik
 • Szókincs munka, idiómák, beszélt nyelv, udvarias és udvariatlan formák, szleng, szavak különféle jelentésekkel,
 • Nyelvtan:
 • Függőbeszéd
 • Módbeli segédigék folytatása
 • A feltételes mód (3. alak)
 • Passzív szerkezetek
 • Phrasal verbs 3
 • A nyelvtan összefoglaló áttekintése és rögzítése
 • Földrajz: más földrészek leírása
 • Mozi, színház, szabadidős tevékenységek
 • Levélírás. üzleti és magánlevél

Ajánlott irodalom:

 • Modern költők versei (pld. T.S. Eliot)
 • Krimik (pld. Daphne du Maurier: Don't Look Now, Penguin Reader)
 • Oscar Wilde: The Canterville Ghost
 • Roald Dahl: Mrs. Bixby and the Colonel's Coat
 • Saki: Tha Outsider
 • Richard Bach: Jonathan Livingstone Seagull
 • Shakespeare: Midsummer Night's Dream
 • Living and Working in the Days of Charles Dickens (Waldorf Reader)
 • A Christmas Carol (Waldorf Reader)

Várható eredmények:

 • A nyolcadik év végére a diákok elsajátítják az adott idegen nyelv nyelvtani és helyesírási alapjait, megtanulják, hogyan kell bemutatkozni, egyszerűbb témákban társalogni, és alapismereteket szereznek az adott nyelvterület országainak földrajzáról, szokásairól.
 • A diákok - képességeik szerint - legalább alapfokon elsajátítják a nyelvet az első nyolc év végére.

A gyengébb képességű gyerekek esetében - akiknek komoly nehézséget jelent e szint elérése a 8. osztály végére mindkét idegen nyelvből, felmerülhet, hogy a felső tagozatban az egyik nyelv tanulása alól felmentést nyerjenek.

NÉMET

Javasolt témakörök:

 • Történelmi és kulturális témák, modern élet stb.
 • Szókincs munka, idiómák, beszélt nyelv, udvarias és udvariatlan formák, szleng, szavak különféle jelentésekkel, pl. da, denn, doch, irgend, ja, noch, schon, wie
 • Vendégek, vendéglátás, idegenvezetés
 • Betegség, közérzet
 • Nyelvtan: A német mondatszerkezet megbízható ismerete Névmások, birtokos névmások, visszaható névmások kölcsönös névmások, mutató névmások

  

MOZGÁS ÉS TESTNEVELÉS

JÁTÉKOK, GIMNASZTIKA, SPORT

Célok és feladatok:

Ebben az életkorban a tanulók szembetalálják magukat fizikai testük teljes súlyával. Mozgásérzékük a csontváz szerkezetéig hatol. Testük új súlya lefelé húzza őket, ám fel is töltődnek ettől az új fizikai erőtől. Sok olyan lehetőségre van szükségük, ahol kipróbálhatják, és tapasztalatot szerezhetnek a súly és az erő ezen új kombinációjáról, vagyis több hangsúlyt kell, hogy fektessünk a nagy motoros tevékenységekre, mint a finom technikai fogásokra.

Sokfajta szabadtéri tevékenységet vezethetünk be ilyenkor, többek között a sziklamászást, kenuzást és kajakozást, túrázást, hegymászást, síelést  stb. Az itt példaként említett tevékenységek mindegyikének megvan a saját nehézsége, alkalmazásuk az iskola helyi lehetőségeitől függ.

A nemek közti különbséget különösen tisztelnünk kell. A fizikai erőben és méretekben megjelenő különbségeket tudomásul kell venni a kontaktust igénylő sportokban, mint ahogyan a két nem egészen különböző energiaforrásait is. Legyenek az együttes és a külön választott tevékenységek egyensúlyban.

Javasolt tartalmak:

 • Bothmer-gimnasztika: Az Ugrás a középpontba gyakorlat.
 • Testnevelés: A hetedik osztály folytatása, bár a gyakorlatok más minőséget kapnak a tanulók fejlődéséből adódóan. Folytatódnak a szekrényugrások, a kézenátfordulás, a szaltó. A legfőbb különbség a nyolcadik osztályban az, hogy a diákok sokszor húzódozóbbak, és tudatosabban kell, hogy összegyűjtsék erőiket a szekrényhez futás előtt. Kerülő utakon helyes és életkoruknak megfelelő módszereket taníthatunk nekik. Hangsúlyossá válik az állóképesség és az erőnlét fejlesztése, például fekvőtámaszokon keresztül.
 • Játékok és sportok: A hetedikben játszott játékok folytatódnak, bevezetjük a röplabdát, ha lehet a rhugbyt. Egyre többet használjuk a medicinlabdát. (súlylökéshez, dobáshoz). A versenyzést mértéktartóan fokozzuk, és ezt fontos pedagógiai eszközként kezeljük. A versenyzés olyan, a tanár által használt és felügyelt elem, amellyel nevelheti a csapatmunkát, ösztönözheti a részvételt, egyes embereket teljesítményük újabb fokaira segíthet és előhívhatja legjobb tulajdonságaikat a bennük rejlő lehetőségekhez intézett kihívással. A pontozás egészséges marad mindaddig, míg alapvetően biztonságos, megbízható légkörben zajlik.

Várható eredmények:

 • A gyermekek képesek erőnlétük és állóképességük önmagukhoz mért folyamatos fejlesztésére.
 • Képesek erejüket tudatosan a feladatok elvégzésére fordítani.
 • A szabadtéri tevékenységeken keresztül felismerik, hogy a sport sohasem vezethet a környezet rongálásához, beszennyezéséhez.
 • Újabb Bothmer-gimnasztika gyakorlatokat tanulnak, a már ismerteket gyakorolják.
 • Az eddig tanult atlétikai, torna és sportági mozgásanyagot képesek használni, és ezekben továbbfejlődni.
 • Pontosítják a tanult sportágak technikai alapelemeit, alkalmazkodnak a különböző játékhelyzetekhez.

KERTMŰVELÉS

Célok és feladatok:

A 8. osztályban fontossá válik, hogy ki milyen egyéni képességekkel bír, de ugyanilyen hangsúlyos az is, hogy egy kisebb csoportban szorosabban vagy lazábban együttműködve milyen eredményre képes. A kertészetben mindkét aspektust tisztán elkülönülve ki tudják próbálni a diákok, mert rengeteg egyéni feladatot ad a kert művelése, ugyanakkor a munkamegosztással hatékonyabban elvégezhető feladatok is nagyszámban találhatók.

Javasolt témakörök:

 • gyógy- és fűszernövények ismerete, gondozása;
 • gyümölcsfák ismerete, oltás, szemzés, metszés;
 • növényvédő bio-levek készítése;
 • dombágyás készítése (csoportnak);
 • terménytárolás, feldolgozás (pl.: aszalás);

téli hónapokra:

 • az ipar robbanásszerű fejlődésének hatása - előnyeivel és visszásságaival - a gazdálkodásra;

Várható eredmények:

 • A gyermekek felismerik a legfontosabb gyógy- és fűszernövényeket, megtanulják gondozásuk főbb tudnivalóit.
 • A metszés, szemzés, oltás műveleteit elsajátítják.
 • Ismerik a terménytárolás módszereit és eszközeit.

SZABAD VALLÁSOKTATÁS

 • Az emberi sors iránti érzékenység ápolása a világirodalom és történelem nagy példáin keresztül. Család, barátság, emberi kapcsolatok. Lovagkori erények. Jézus Krisztus élete, példázatok.
 • Nagy felfedezések, feltalálások háttere, nagyjaink küzdelmei az emberiség továbbhaladásáért. Apostolok cselekedetei vagy egy evangélium ismertetése. Etikai kérdések a jelenkorra vonatkozóan.

  

KÉPZŐMŰVÉSZETEK

FESTÉS

Célok és feladatok:

Folytatódik a lazúrozás és technikájának tökéletesítése. A gyermekek megpróbálhatják ugyanazt a feladatot a nedves-nedvesen módszerrel, majd lazúrozással elvégezni. Az ilyen gyakorlatoknak az a célja, hogy a tanulók döntésképességét fejlesszük, valamint hogy elmélyítsük a festésről, mint művészetről alkotott fogalmaikat. Mit jelent a színekkel együttdolgozni egy bizonyos technikán és témán belül, és mit jelent ellenükben, és így a téma ellenében is dolgozni? Ilyen módon a szükségszerűséget, a szembenállást és a szabadságot művészi eszközökkel gyakorolhatják.

Ezeket a gyakorlatokat, melyek kéz a kézben haladnak a tanulók önkeresésével, még tovább erősíthetjük. Az ehhez hasonló gyakorlatok felfedhetik a festésben rejlő lehetőségeket és a munka megfelelő módszereit.

Javasolt témakörök:

 • Folytassuk a lazúrozást. A természetmegfigyelések teljes egészében a színekből emelkednek ki, különböző technikák használatával.
 • Metamorfózis gyakorlatok a nedves-nedvesenből a lazúr technikába és fordítva.
 • Az árny és fény játékának vagy fekete-fehér kompozícióknak színes képekbe való átváltoztatása, pl. Dürer Melancoliája vagy a St. Jeromos dolgozószobájában (a 9. osztályban is, ha vannak festés órák).
 • Hasonló feladatokat végezhetünk Franz Marc ceruza rajzait és színes, állat tanulmányait váltogatva.

Várható eredmények:

 • A különböző technikák használatával a metamorfózis gyakorlatokat végeznek. (Pl.: Kísérleteket tesznek az árnyék és fény játékának színes képekbe való átváltoztatására konkrét művek alapján.)

FORMARAJZ, RAJZ ÉS GRAFIKA

Célok és feladatok:

A nyolcadik osztályban a rajzórák második szakasza éri el csúcspontját, és a geometriában, a projektív tanulmányokban és a perspektívában összegződik minden eddigi: A rajzban is fontos a grafika törvényeit helyesen alkalmazni; nemcsak szabad kompozíciókban, hanem a régi mesterek, mint Dürer vagy Leonardo tanulmányozásában is. Ezek a témák folytatódnak a felső tagozatban, amikor is a technikák tökéletesítésére törekszünk, pl. karcolatokon keresztül.

Javasolt témakörök:

 • Végezhetünk Dürer Melancolia c. művének másolására előkészítő gyakorlatokat. Dolgozhatunk szabadon a kép részleteivel, mint például a gömbbel, a poliéderrel, a szerszámokkal és eszközökkel. Fordítsunk figyelmet a ruházatokra és tanulmányozzuk a természetet (nappalt, éjszakát, szárazföldet, tengert, égboltot és földet), valamint az építészetet és az állatokat is.
 • Elkezdődhet az arányviszonyok törvényeinek tanulmányozása: az aranymetszés, mint a kompozíció titka. Végül lemásoljuk Dürer karcolatát.
 • A természetmegfigyelésekkel összefüggésben Rembrandt fa és tájkép karcolatait tanulmányozzuk és másoljuk le.

AGYAGOZÁS / SZOBRÁSZAT

Javasolt témakörök:

Elkezdhetjük a temperamentumokat tanulmányozni.

 • Tanulmányok a földi szárazságról (melankólikus), tüzes lángokról (kolerikus), vizes selymességről (flegmatikus), és légies elpárolgásról (szangvinikus). A munkák készülhetnek absztrakt és figuratív formában is.
 • Dramatikus gesztusok tanulmányozása: gyermeket védő felnőtt, táncoló, alvó ember, szerelmesek ölelkezve, és más, egész testben kifejeződő gesztusok, melyeket meg kell jeleníteniük mielőtt megformáznák őket.

Várható eredmények:

 • A gyermekek tanulmányozzák a temperamentumokat és absztrakt és figuratív formák kialakításában megjelenítik tapasztalataikat.
 • Tanulmányozva az emberi drasztikus gesztusokat, azokat először megjelenítik majd munkatárgyon megformázzák.

  

KÉZMŰVESSÉG  

KÉZIMUNKA

Célok és feladatok:

A serdüléssel a diákok saját belső tapasztalataik által jutnak az ok és okozat összefüggésének megértéséhez, valamint szükségét érzik annak is, hogy megértsék a mechanikus dolgok működését. Ekkor ismerkednek meg a lábbal hajtható varrógép használatával, szerkezetével és ehhez kapcsolódóan funkciójával. Használata remek lehetőséget nyújt a láb-ritmus (akarat), a kézügyesség (érzés) és a figyelem (gondolkodás) összehangolására. A textíliákról szerzett tudást elmélyítjük, és rendezett jegyzeteket is készítünk (munkafüzetben, munka-naplóban). Hangsúlyt fektetünk az eltérő anyagok minőségeire és ezeknek megfelelően a kiválasztásukra, ezen keresztül is alkalmat adva a differenciálási képesség fejlődésének. Az anyagok kezelési útmutatóinak megismerése szintén fontos mozzanat, pl. a mosás, vasalás, vegytisztítás és a természetes valamint a szintetikus anyagok közti különbség. Megtapasztaltathatjuk a színek minőségét, jelentését. Beszélgethetünk az otthoni és ünnepi öltözködésről, a különböző korok ruháiról, és népviseletetekről. A színpadi kosztümök speciális jellegzetességeit is megvitathatjuk, tervezhetünk közösen jelmezeket. Készítsenek szabásmintát, saját ruhadarabot.

Javasolt tevékenységek:

 • A varrógép használata egyenes öltésekhez, szegélyek készítéséhez
 • Géppel varrott, kötények, hétköznapi ruhadarabok
 • Kosztümök színdarabokhoz
 • Díszletelemek tervezése, megvalósítása kartonból, textilből, háttérfestéssel, varrással, batikolással

Kiegészítő munkák:

 • Indián sátor varrása vászonból - harmatfüggönnyel - (eredeti minták felkutatása, díszítésként festésük)
 • Merített papír készítése, egyszerű füzetek, noteszek, fotóalbumok összeállítása fűzéssel.

Várható eredmények:

 • Ismerjék meg a gyerekek a mechanikus varrógép használatát, és ennek segítségével varrjanak össze egy egyszerűbb ruhadarabot, melyet önállóan terveznek meg és készítenek róla egyéni szabásmintát.
 • Varrógépen tudjon egyenes varrással dolgozni, illetve cikk-cakk öltéssel tisztázni.

FA-,  ASZTALOS- ÉS ÁCSMUNKÁK

Célok és feladatok:

A diákok megtanulják az egy tárgy készítésekor elvégzendő munkaszakaszok legoptimálisabb sorrendjét.

Javasolt tevékenységek:

 • Vesszőseprű készítése
 • Képkeret készítése
 • Kerti kiegészítők készítése, pl. szerszámok nyelének elkészítése és felerősítése

Többet várhatunk el a diákoktól a kézügyesség és a tervezés területén is.

 • A jó terv összehangolása a pontos munkával

Az ácsmunka előkészítése, pl. a gyalulás, elkezdődhet a felső tagozatos technikai tárgyak előtt.

 • Egyszerű munkák, pl. polcok és tároló ládák készítése

Nagyobb közös munkákra is vállalkozhatnak:

 • Mérleghinta-készítés, gördeszka rámpák készítése

További lehetőség:

 • Madarak fészkelődobozainak vagy etetőtálcáinak készítése

Engedjük, hogy a diákok választhassanak:

 • A fa fémmel való társítása (pl. fa alapzat réz tálhoz)

Várható eredmények:

 • A gyermekek megtanulják egy fatárgy, famunka elkészítésének lépéseit és képesek azok önálló és pontos megtervezésére.
 • A munkatervet a gyakorlati munkába következetesen át tudják ültetni.
 • A munkák elkészítése során nagy hangsúlyt fektetnek a precizitásra és a pontos tervezésre.
 • Megtanulják a fát előkészíteni (pl.: gyalulás).
 • Biztonságosan és szakszerűen használják a szerszámokat.
 • Szabadon választott munkát önállóan megtervezve elkészítenek.

  

ZENE

Célok és feladatok:

Folytatjuk a zenei élvezet, mint cél megerősítését, és az ítélőképesség kiművelését. Most már megvitathatjuk a zenei stílus és karakter kérdéseit is. A gyerekekben feltörő erős igazságérzet, magányosság és az önálló egyéniséggé válás igénye tükröződhet a romantikus szóló dalokban. Ebben az évben folytathatjuk az ismerkedést a kiemelkedő jelentőségű zeneszerzők életútjával, egészen a romantikus korszakig. Felerősödik az oktáv élmény, mint a saját szellemi út keresése, mint önmagam központjának felfedezése (pl. tritónusz problematika). Tovább erősödhet, bővülhet a ritmikus munka a gyerekekkel (pl. dobolás), folytatódhat az egyes ütemek (2/4,4/4,3/4,6/8) megismerése, átélése. Ez az év lehet a valódi négyszólamúság (igazi tenorral és basszussal) megszületésének ideje az osztályban, amely a közös éneklés új dimenzióit nyitja meg a gyerekek számára. E mellett még további figyelmet igényel a fiúk változó hangja.

Javasolt témakörök:

Éneklés és hangszerjáték:

 • Mozart: Varázsfuvola, folytatás
 • balladák, műdalok, spirituálék kísérettel
 • kettő-négyszólamú dalok a capella és kísérettel (saját hangszerek)
 • többszólamú énekes és hangszeres improvizáció
 • dúr és moll kontrasztja
 • az évzáró drámaelőadás zenéjének megalkotása
 • hangszeres zene: romantikus átiratok

Zenei tanulmányok:

 • ritmus- és dallamdiktálás
 • improvizált zárlatok
 • folytatódhat a hangnemekkel való ismerkedés (gitár)
 • életrajzok folytatása (klasszikusok és romantikusok, pl. Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Erkel)

Várható eredmények:

 • Újabb opera áriákat, műdalokat és balladákat, illetve spirituálékat tanulnak kísérettel.
 • Négyszólamú dalokat énekelnek a capella ill. kísérettel.
 • A gyermekek képesek több szólamban improvizálni hanggal és hangszerrel egyaránt.
 • A hangnemeket most már biztosabban ismerik fel, különböztetik meg egymástól.
 • További életrajzokkal ismerkednek meg (klasszikusok, romantikusok).

  

EURITMIA

Célok és feladatok:

Minden lelki és térbeli kifejezési lehetőséget nagyobb drámai költeményekben foglalunk össze. A gyermek életkorának a balladák és humoreszkek igen jól megfelelnek, melyek erős lelki polaritásokat tartalmaznak.

A zenei euritmiában nagyobb csoportformákat lehet kidolgozni, melyekkel a szociális együttlét fejleszthető. A dúr és moll feszültséggel teli váltakozása, ennek átélése, jó hatással van erre a korosztályra.

A nyolc év alatt tanult mozgások, mozgásformák, törvényszerűségek átismétlése segítőleg hat a felső tagozatos munkában.

Javasolt témakörök:

 • dramatikus prózai művek feldolgozása
 • balladák
 • humoreszkek
 • intenzív munka dúr és moll hangnemben
 • dramatikus zenedarabok
 • ütemgyakorlatok
 • nagy, bonyolult térformák (harmonikus nyolcas több irányból)
 • különböző nyelvek összehasonlítása a mozgáson keresztül
 • pedagógiai formák: "Schau in dich" előkészítése

Várható eredmények:

 • Különböző műfajok mozgásban való kifejezőeszközeit elsajátítják.
 • Az előző években tanult euritmiai eszközöket egyre inkább önállóan és tudatosan tudják felhasználni.
 • Képességeik már lehetővé tesznek nagy és bonyolult térformák megjelenítését és áttekintését.
 • Egyre önállóbban és biztonságosabban kezelik a beszéd és a zene euritmiai elemeit.